Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený návštevník,

obchodné centrum Mólo si Vás cení ako svojho návštevníka a kladie mimoriadny dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najlepšie služby, potrebujeme získať a spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky Vaše osobné údaje sú považované za dôverné a sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon) a Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR). Týmto spôsobom si Vás dovoľujeme informovať o zásadách ochrany osobných údajov, ktoré pri ich spracúvaní dodržiavame.

1              Prevádzkovateľ

Spoločnosť RENTAS, s.r.o., so sídlom Myslenická2/C/4660, 902 01 Pezinok, IČO: 35 900 920  (RENTAS alebo prevádzkovateľ) je prevádzkovateľom obchodného centra MÓLO a v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov sa považuje za prevádzkovateľa, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby.

Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov Vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese info@molo.sk.

2             Účely spracúvania Vašich osobných údajov

Mólo pre Vás pravidelne pripravuje marketingové súťaže. Pri príprave a realizácii súťaží spracúva Vaše osobné údaje.

Mólo tým z Vás, ktorí o to požiadajú, zasiela informačný newsletter „Podujatia na email“, ktorým Vás informuje o pripravovaných akciách a novinkách. Za týmto účelom taktiež spracúva Vaše osobné údaje.

Vo svojich priestoroch prevádzkuje Mólo kamerový systém z dôvodov zabezpečenia bezpečnosti nákupného centra a jeho návštevníkov, čím rovnako spracúva Vaše osobné údaje.

3             Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Právnymi základmi pre spracúvanie Vašich osobných údajov sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona) pre prevádzkovanie kamerového systému v priestoroch nášho obchodného centra z dôvodov bezpečnosti jeho návštevníkov a taktiež Váš výslovný a dobrovoľný súhlas (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona) v prípade, ak nám ho explicitne udelíte na vopred stanovený účel zasielania informačného newslettera „Podujatia na email“ a/alebo na účasť v rôznych marketingových súťažiach.

4             Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Mólo bude Vaše osobné údaje spracúvať počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu resp. ktorú od nej vyžadujú príslušné právne predpisy, pričom dodržiava v tejto súvislosti striktne zásadu minimalizácie uchovávania Vašich osobných údajov. Konkrétne doby spracúvania Vašich osobných údajov nájdete nižšie pri informáciách k jednotlivým súhlasom.

5             Kategórie príjemcov, ktorým sa Vaše osobné údaje poskytujú

Mólo ako aj sprostredkovateľ využívajú na realizáciu jednotlivých potrebných aktivít ďalších kvalifikovaných sprostredkovateľov – dodávateľov služieb, ktorí sa profesionálne zaoberajú činnosťami, ktoré aktuálne potrebujeme ako napr. súkromné bezpečnostné služby; spoločnosti zaoberajúce sa marketingom a digitálnym marketingom; poskytovatelia IT služieb, serverov, internetového pripojenia a e-mailových služieb a ďalší obchodní partneri. V prípade potreby sú Vaše osobné údaje zasielané aj verejnoprávnym orgánom ako napr. súdy či orgány činné v trestnom konaní a podobne. Naši dodávatelia služieb sú podrobovaní dôkladnému výberu a následne sú poverení vybranými činnosťami, pri ktorých realizácii sa musia riadiť výlučne našimi pokynmi.

6             Súhlas na marketingové súťaže

Zapojením sa do ktorejkoľvek z našich marketingových súťaží poskytujete prevádzkovateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie jednotlivej marketingovej súťaže, pričom konkrétny zoznam Vašich spracúvaných osobných údajov môže byť v každej súťaži iný, vo všeobecnosti však ide najmä o meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu, fotografiu.

Zapojením sa do súťaže zároveň výslovne súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje zverejnené na webstránke, facebookovom a instagramovom profile prevádzkovateľa, ako aj v časopise resp. informačnom newsletteri prevádzkovateľa.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účel marketingových súťaží udeľujete prevádzkovateľovi na obdobie existencie prevádzkovateľa, pokiaľ v štatúte konkrétnej súťaže nie je uvedené inak.

7              Súhlas na informovanie o podujatiach formou newslettera

Vyplnením Vašej emailovej adresy a odkliknutím súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov sa prihlasujete na odber nášho informačného newsletteru, ktorým Vás budeme informovať o plánovaných podujatiach. Týmto nám poskytujete ako prevádzkovateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a to v rozsahu Vašej e-mailovej adresy.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na zasielanie informačného newsletteru nám udeľujete na obdobie existencie prevádzkovateľa.

8             Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na každý z vyššie uvedených účelov poskytujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na info@molo.sk alebo písomne poštou na adrese sídla prevádzkovateľa.

9             Ďalšie podmienky spracúvania Vašich osobných údajov

Mólo v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Mólo nespracúva a neposiela Vaše osobné údaje mimo priestor Európskej únie.

Mólo ako prevádzkovateľ a taktiež aj všetci sprostredkovatelia, ktorých poveril spracúvaním Vašich osobných údajov, starostlivo chránia Vaše osobné údaje proti náhodnému alebo protiprávnemu poškodeniu alebo zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému prístupu a poskytnutiu neoprávneným tretím osobám, ako aj proti akémukoľvek inému neoprávnenému spracúvaniu. Všetky údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré získavame a spracúvame v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, sú chránené prostredníctvom vhodných a primeraných technických a organizačných opatrení proti neoprávnenému prístupu a manipulácii.

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre vyššie uvedené účely a môžu byť spracúvané len na základe pokynov prevádzkovateľa priamo prostredníctvom jeho zamestnancov alebo ním poverenými sprostredkovateľmi.

10           Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte mnoho rozličných práv. Detailné informácie o Vašich právach nájdete TU.  

11            Cookies

Prezeraním našich internetových stránok beriete na vedomie, že používame súbory „cookies“, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať Vašu užívateľskú skúsenosť. Bližšie informácie o používaní „cookies“ nájdete TU. 

Táto informácia nadobúda účinnosť dňa 20.10.2019 a bude sa v prípade potreby priebežne aktualizovať.

Facebook Instagram

Prezeraním našich internetových stránok súhlasíte s tým, že používame súbory „cookie“, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať vašu užívateľskú skúsenosť.

Viac informácií

Súhlasím